لیست اخبار صفحه :1
رنگ کرونائی قم زرد شد
آخرین وضعیت کرونایی کشور و استان قم

رنگ کرونائی قم زرد شد

در آخرین رنگ بندی کرونایی اعلامی از سوی وزارت بهداشت رنگ کرونائی قم زرد شد.