• 1400/09/23 - 08:32
  • 4288
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

اثرات محافظت کبدی گیاه Alpinia Officinarum در موش های صحرایی دیابتی تیپ 2 ناشی از نیکوتینامید- استرپتوزتوسین

اثرات محافظت کبدی گیاه Alpinia Officinarum در موش های صحرایی دیابتی تیپ 2 ناشی از نیکوتینامید- استرپتوزتوسین

مقدمه :دیابت بیماری مزمنی است که در دراز مدت بر عملکرد ارگان های مختلف از جمله کبد تاثیر می گذارد. کبد با تنظیم قند خون از طریق گلیکوژنز و گلیکوژنولیز نقش مهمی در متابولیسم کربوهیدرات ها ایفا می کند به طوری که با مختل شدن عملکرد کبد هموستاز متابولیکی گلوکز مختل می شود. این تغییرات سبب افزایش ساخت رادیکالهای آزاد و آلدئیدااکسیداز می گردد. وجود آنتی اکسیدانت هایی مثل ویتامین ها ، فلاونوئید ها در رژیم غذایی می تواند اثرات حفاظتی در بیماران دیابتیک داشته باشد. A. officinarum از جمله گیاهانی است که اثرات انتی اکسیدانتی دارد. از آنجایی که هیچ گونه پژوهشی روی اثر محافظت کبدی Allpinia Officinrum از هیچ نقطه ای از جهان گزارش نشده است ، این بررسی به منظور ارزیابی اثر Allpinia officinarum روی محافظت کبدی در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین انجام گردید. مواد و روش کار : سی و شش موش صحرایی نر از نژاد ویستار ، به شش گروه شش تایی تقسیم شدند.گروهA: گروه کنترل نرمال که نرمالسالین به میزان mL/Kg 10 دریافت کردند ، گروهB: گروه کنترل دیابتی که نرمال سالین به میزان mL/Kg 10 دریافت کردند ، گروهC: گروه دیابتی تحت درمان با mg/Kg 25/0 گلی بن کلامید ، گروهD:گروه موش های دیابتی تخت درمان با mg/Kg 100عصاره هیدروالکلی AO، گروهE: گروه موش های دیابتی تخت درمان با mg/Kg 200 عصاره هیدروالکلی AO ،گروهF: گروه موش های دیابتی تخت درمان با mg/Kg 500 عصاره هیدروالکلی AO.موش های دیابتی با استرپتوزوسین دیابتی شدندو اقدامات درمانی به مدت 28 روز بر روی موشها صورت گرفت. درپایان مطالعه (D29) نمونه گیری خون از قلب حیوانات تحت بیهوشی عمومی خفیف انجام شد. سرم طی سانتریفیوژ )3000 دور در دقیقه ، 15 دقیقه( جدا شد و در دمای 80- درجه سانتیگراد برای آنالیزهای بیوشیمیایی مختلف ذخیره شد.یافته ها : درمان با 200 و 500 میلیگرم بر کیلوگرم عصاره آلپینیا به طور معنی داری (05 / 0P < ) باعث کاهش ALT، AST و ALP شد، اما دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم تنها باعث کاهش ALT به طورمعنی داری (P <0.05) در مقایسه با موش های صحرایی دیابتی بدون درمان شد.نتیجه گیری: ، عصاره AO احتمالاً با حفظ تمامیت غشای پلاسما و سرکوب نشت آنزیم ها از طریق آن ، می تواند ازصدمات کبد جلوگیری کند.کلمات کلیدی:محافظت کبدی،الپینیا افیسیناروم،موش صحرایی

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 48752

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید