• 1400/12/03 - 13:19
  • 2853
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

ارتباط بار کاری پرستاران با رعایت ایمنی بیماران در بخش های اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم( سال ۱۳۹۶)فریده یوسفی زاده

ارتباط بار کاری پرستاران با رعایت ایمنی بیماران در بخش های اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم( سال ۱۳۹۶)فریده یوسفی زاده

ارتباط بارکاری پرستاران با رعایت ایمنی بیماران در بخش¬های اورژانس بیمارستان¬های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم (سال1396)مقدمه: بار کاری پرستاران یکی از مهمترین مسائل شغلی آن¬ها و عاملی تأثیرگذار بر سلامت و کارایی پرستاران محسوب می شود که می¬تواند میزان و چگونگی رعایت ایمنی بیمار را تحت تاثیر قرار دهد.روش کار: این مطالعه به روش مقطعی توصیفی- تحلیلی انجام شد. 138 پرستار به روش نمونه¬گیری سرشماری و 276 بیمار به روش نمونه¬گیری آسان انتخاب و وارد مطالعه شدند. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه¬های بارکاری NASA-TLX و رعایت ایمنی بیماران اورژانس و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بیماران و پرستاران استفاده شد. داده¬ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 و آزمون¬های آماری تی مستقل، آنوا، همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی-داری در کلیه آزمون¬ها 05/0>p در نظر گرفته شد.یافته¬ها: میانگین بارکاری پرستاران 87/13±99/63 و میانگین رعایت ایمنی بیماران 19/5±64/32 بود. بین بارکاری پرستاران و رعایت ایمنی بیماران ارتباط معکوس و معنی¬دار وجود داشت (001/0>p). سن، مجموع سوابق کاری، سابقه کار در بخش اورژانس، شیفت کاری، سطح تحصیلات پرستار و نسبت پرستار به بیمار با بارکاری پرستاران ارتباط مستقیم و معنی¬دار داشتند (001/0>p). وضعیت تأهل، تعداد فرزند و شیفت کاری پرستاران و سن بیمار با رعایت ایمنی بیماران ارتباط معکوس و معنی¬دار داشتند (001/0>p).نتیجه¬گیری: با افزایش بارکاری پرستاران اورژانس از رعایت ایمنی بیماران این بخش¬ها کاسته می¬شود. برای بهبود وضعیت رعایت ایمنی بیمار، باید مدیران پرستاری با توجه به ویژگی¬های تاثیر¬گذار پرستاران شاغل در این بخش¬ها، در جهت توزیع صحیح نیروهای کار در بخش اورژانس اقدام نمایند.کلمات کلیدی: بارکاری، ایمنی بیمار، اورژانس، پرستاران

  • گروه خبری : پایان نامه
  • کد خبر : 49962
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید