• 1400/09/23 - 08:16
  • 348
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

ارتباط هوش معنوی و استدلال اخلاقی بر رفتار مراقبتی پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای شهر قم بر اساس مدل سازیمعادلات ساختاریراحله امیری علی اکبرخانی

ارتباط هوش معنوی و استدلال اخلاقی بر رفتار مراقبتی پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای شهر قم بر اساس مدل سازیمعادلات ساختاریراحله امیری علی اکبرخانی

چکیده فارسیارتباط هوش معنوی و استدلال اخلاقی بر رفتارمراقبتی پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای شهر قم بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری مقدمه: مراقبت اساس حرفه پرستاری است و برای فراهم کردن مراقبت با کیفیت در محیط بالین پرستاران روزانه با موقعیت‌های چالش برانگیز زیادی برخورد می‌کنند که نیاز به تصمیم‌گیری اخلاقی دارد و برای حل آنها پرستاران باید از استدلال اخلاقی برخوردار باشند استدلال اخلاقی تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله عوامل شخصی و اجتماعی قرار دارد یکی از این عوامل هوش معنوی است. به سبب ماهیت استرس‌زا بودن حرفه پرستاری، با بهره‌گیری از هوش معنوی می‌توان باعث کاهش اثر منفی استرسها شده و در نتیجه زمینه ارتقای مراقبت را فراهم نمود.هدف: این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین هوش معنوی و استدلال اخلاقی بر رفتارمراقبتی پرستاران اورژانس بیمارستانهای شهر قم براساس مدل معادلات ساختاری در سال 96 انجام گرفت.روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری آن شامل پرستاران شاغل در بخش اورژانس کلیه بیمارستانهای شهر قم می‌باشد. حداقل حجم نمونه مورد نیاز برای این مطالعه 240 پرستار بود که با در نظر گرفتن ریزش نمونه ها 290 نمونه درنظرگرفته شد که به روش دردسترس پرستاران وارد مطالعه شدند و در نهایت تعداد272 پرسشنامه تکمیل شده برگشت گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از چهار پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، هوش معنوی کینگ، معمای اخلاقی کریشام، رفتار مراقبتی ولف استفاده گردید. برای تحلیل آماری از نرم‌افزار SpssV20 و Mplus استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌های گردآوری شده از روشهای آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین)، آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آنوا و رگرسیون چندمتغیره) استفاده گردید. برای دست‌یابی به مدل پیشنهادی تحقیق از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره هوش معنوی، استدلال اخلاقی و رفتار مراقبتی پرستاران اورژانس به ترتیب 72/±50/52، 22/7±10/45،42/±65/4 بدست آمد و بیشتر از 50 درصد افراد شرکت‌کننده دارای نمره هوش معنوی بالا بودند. ضریب همبستگی پیرسون بین هوش معنوی با رفتار مراقبتی (470/0=r)، هوش معنوی با استدلال اخلاقی (279/0r=) و استدلال اخلاقی با رفتار مراقبتی (415/0r=) ارتباط آماری مستقیم معنی‌داری را نشان داد. بر اساس مدل بدست آمده از معادلات ساختاری در این مطالعه هوش معنوی علاوه بر اثر مستقیم بر رفتار مراقبتی (47/0β=، 001/0P<)، اثر غیر مستقیم نیز بر رفتار مراقبتی دارد (07/0 β=،001/0P=).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که با افزایش هوش معنوی میزان استدلال اخلاقی و رفتار مراقبتی پرستاران افزایش می‌یابد. و امید می‌رود با توجه به یافته‌های حاصل از این مطالعه، مدیران و مسئولین بیمارستان‌ها جهت ارتقای رفتار مراقبتی پرستاران به عواملی همچون هوش معنوی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری اخلاقی پرستاران دقت نموده و اقدامات لازم را برنامه‌ریزی نمایندکلمات کلیدی: هوش معنوی، رفتار مراقبتی، استدلال اخلاقی، تصمیم‌گیری اخلاقی، پرستار، بخش اورژانس
     
  • گروه خبری :
  • کد خبر : 48748

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید