• 1400/09/23 - 08:24
  • 370
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

ارزیابی آمادگی سیستم فرماندهی حادثه بیمارستانهای شهرقم

ارزیابی آمادگی سیستم فرماندهی حادثه بیمارستانهای شهرقم

ارزیابی آمادگی سیستم فرماندهی حادثه بیمارستان های شهر قممقدمه: هرچند پیشگیری و کاهش خطر بلایای طبیعی مانند سایر فعالیتهای پیشگیرانه در راستای توسعه اجتماعی اقتصادی پایدار برمبنای یک استراتژی کشوری، مدیریت بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه و برپایه یک روش علمی، مدنظر تمام دست اندرکاران حوزههای مختلف درگیر در بحرانها میباشند، اما پاسخ، آمادگی و هماهنگی لازم قبل از آن به خصوص در حوزه سلامت که اصولا برآوردهکننده اولین نیازهای انسانهای در خطر افتاده است نیز از اصول اولیه کار میباشد. در این راستا توانمندسازی بیمارستانها که رکن محوری در این خصوص دارند قطعا از اهمیت فوق العادهای برخوردار است.هدف: بیمارستان ها به عنوان خط اول مقابله و مواجهه با شرایط اضطراری و بحرانهای احتمالی از جایگاه ویژهای برخوردارند. توسعه و ارتقای آمادگی این مراکز، به عنوان مولفه اصلی موفقیت دانشگاههای علومپزشکی محسوب میشود. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی آمادگی سیستم فرماندهی حادثه بیمارستانهای شهر قم میباشد.روش کار: پژوهش حاضر مطالعهای مقطعی تحلیلی است و جامعه پژوهش شامل 120 نفر از روسا، مدیران پرستاری، مدیران اداری و مالی عضو کمیته بحران 7 بیمارستان شهر قم میشود. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد آمادگی مقابله با بلایا با 4 حیطه است. ابتدا دادهها جمعآوری شد، وارد نرم افزارSPSS20 گردید و با استفاده از آمار توصیفی تحلیلی میانگین، انحراف معیار ، T مستقل و آنوا مورد تفسیر قرار گرفت.یافته ها: بهطور کلی در بیمارستانهای مورد مطالعه، میانگین دانش سوپروایزران51/14 و میانگین دانش اعضای بحران 62/14 بود که تفاوت معنی داری نداشتند (846/0P=)، میانگین نگرش سوپروایزران 60/69 و میانگین نگرش اعضای بحران 70/70 که تفاوت معنی داری نداشتند(437/0P=) و میانگین عملکرد سوپروایزران62/9 و میانگین عملکرد اعضای بحران0/12 بود که تفاوت معنی داری داشتند(045/0P=).نتیجه گیری: درصورت سازماندهی، هماهنگی و آمادگی فردی، ملی و محلی تمام افراد عضو سامانه فرماندهی حادثه، بحران ها به نحو احسن مدیریت خواهد شد.کلمات کلیدی: آمادگی مقابله با بلایا، بلایا، سیستم فرماندهی حادثه بیمارستان و جایگاههای آن

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 48749

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید