• 1400/12/03 - 13:33
  • 3409
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

بررسی آمادگی و صلاحیت کارتیمی پرستاران اورژانس در مراقبت از بیماران ترومایی و عوامل مرتبط

بررسی آمادگی و صلاحیت کارتیمی پرستاران اورژانس در مراقبت از بیماران ترومایی و عوامل مرتبط

بررسی آمادگی و صلاحیت کارتیمی پرستاران اورژانس در مراقبت از بیماران ترومایی و عوامل مرتبطچکیدهمقدمه: تروما یکی از علل مهم ناتوانی و مرگ و میر در جوامع محسوب میگردد. برای کاهش میزان مرگ و میر ناشی از تروما و عوارض آن لازم است تا سازماندهی مناسبی برای مراقبت از این مصدومان صورت گیرد. مراقبت از بیمار ترومایی پیچیده است و نیاز به هماهنگی یک تیم مراقبت بهداشتی چند بعدی دارد.مطالعه حاضر با هدف تعیین آمادگی و صلاحیت کارتیمی پرستاران اورژانس در مراقبت از بیماران ترومایی و عوامل مرتبط انجام شد.مواد و روش: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 230 پرستار شاغل در اورژانس سه بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم (شهید بهشتی، فرقانی و شهدا) با روش نمونه-گیری آسان و در دسترس در سال 1397 شرکت کردند. برای جمعآوری داده_ها از پرسشنامههای محقق ساخته اطلاعات دموگرافیک، آمادگی و صلاحیت کار تیمی استفاده شد. روایی محتوی پرسشنامهها با استفاده از نظرات اساتید دانشکده پرستاری و مامایی و روایی صوری و پایایی با استفاده از نظرات پرستاران شاغل در اورژانس تعیین شد. آلفای کرونباخ پرسشنامه های آمادگی 923/0 و صلاحیت کارتیمی 885/0بدست آمد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای t مستقل، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون ومن ویتنی و کروسکال والیس و اسپیرمن) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. سطح معنادار آزمونها 05/0>p در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره آمادگی پرستاران 60/0 ±55/3 و صلاحیت کارتیمی 77/0 ±49/3 بود. تریاژ و بررسی شکم در ارزیابی ثانویه ضعیفترین (87/2) و برهنه کردن بدن بیمار و ارزیابی کل بدن و مراقبت از بیماران ترومایی با شرایط خاص قویترین(19/4) حیطههای آمادگی پرستاران بود. آمادگی پرستاران با تحصیلات، بیمارستان محل خدمت، منابع دریافت اطلاعات، گذراندن دورهای آموزشی، سن، سابقه کار کلی و اورژانس و صلاحیت کارتیمی پرستاران نیز با جنسیت و نوع بیمارستان محل خدمت ارتباط معنی داری داشت (05/0>p). نتیجه گیری: مدیران خدمات پرستاری بایستی با توجه به اهمیت میزان آمادگی و اهمیت کارتیمی در مراقبت از بیماران ترومایی برنامههای آموزشی در جهت تقویت نقاط ضعف پرستاران و در نهایت افزایش کیفیت مراقبت پرستاری و سطح ایمنی بیماران

  • گروه خبری : پایان نامه
  • کد خبر : 49963

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید