• 1400/12/03 - 13:37
  • 3152
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

بررسی تاثیر آموزش به روش تعاملی بر آمادگی و نگرش پرستاران در انجام تریاژ

بررسی تاثیر آموزش به روش تعاملی بر آمادگی و نگرش پرستاران در انجام تریاژ

بررسی تأثیر آموزش به روش تعاملی بر آمادگی و نگرش پرستاران اورژانس در انجام تریاژ حوادثچکیده فارسی:مقدمه: تریاژصحیح، رمز موفقیت در مدیریت تعداد بالای مصدومین با امکانات محدود، می‌باشد.خطر وقوع حوادث در ایران روند فزاینده‌ای دارد و این امر توجه بیشتر به رفع چالش‌های اساسی در زمان وقوع حوادث ازجمله مدیریت و انتقال مصدومین و شروع مراقبت‌های درمانی را افزایش داده است. پرستاران به‌عنوان خط مقدم مواجه با مصدومین در بخش اورژانس، ضروری است، آموزش‌های لازم برای آمادگی برای مقابله با شرایط بحرانی و شیوه‌ی صحیح تریاژ مورداستفاده در حوادث را به‌منظور کاهش خطا در تریاژ دریافت نمایند. لذا این مطالعه باهدف تأثیر آموزش به روش تعاملی بر آمادگی و نگرش پرستاران اورژانس در انجام تریاژ حوادث انجام‌شده است.مواد و روش: مطالعه حاضر، از نوع نیمه تجربی، به روش مداخله‌ای و به‌وسیله نمونه‌گیری تصادفی ساده با حجم ۴۰ نمونه انجام شد که درنهایت ۳۷ نفر موفق به گذراندن دوره و پر کردن پرسشنامه گردیدند. روش جمع‌آوری داده‌ها شامل چهار پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، سنجش نگرش تریاژ، دقت تریاژ و دانش تریاژ بود. پرسشنامه‌های مطالعه یک‌بار قبل از آموزش و پس از یک ماه از آموزش و گذراندن سه جلسه آموزشی نود دقیقه‌ای توسط پرستاران تکمیل و داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون استنباطی تی زوج و نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۰ مورد تجزیه‌وتحلیل گردید.یافته‌ها: اکثریت نمونه‌های موردپژوهش زن 5/59%، متأهل 4/51%، با تحصیلات کارشناسی 6/94%، در حال گذراندن طرح نیروی انسانی4/40%، 9/64 % پرستاران به‌صورت شیفت در گردش کار می‌کردند. و 2/62% افراد با کمتر از 5 سال سابقه کار بودند. میانگین امتیاز دانش پرستاران از 59/3± 97/10 قبل از مداخله به 22/3 ± 46/17 بعد از مداخله، میانگین امتیاز دقت پرستاران از 86/5 ± 16/15 به 25/4 ± 89/20 و میانگین امتیاز نگرش از 9/15 ± 8/125 به 14 ± 4/135 به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. (Pvalue < 0.0001) همچنین بین میزان بهبود شاخص دانش با آخرین مدرک تحصیلی (Pvalue=0.04) ، بین میزان بهبود شاخص دقت با جنسیت(Pvalue=0.05) ، و کار به‌صورت شیفت در گردش برشاخص نگرش(Pvalue=0.01) ، رابطه معناداری وجود داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه،آموزش به روش تعاملی تأثیر مثبت برحسب آمادگی پرستاران در انجام تریاژ حوادث دارد.و با توجه به نقش کلیدی پرستاران در انجام تریاژ به‌منظور افزایش کارآیی آمادگی آن‌ها در بخش‌های اورژانس، پیشنهاد می‌گردد جهت بهبود،. دانش و دقت و نگرش پرستاران در امر تریاژ بیماران در حوادث از این روش آموزشی استفاده گردد.کلمات کلیدی: آموزش تعاملی، آمادگی، نگرش، تریاژ حوادث

  • گروه خبری : پایان نامه
  • کد خبر : 49966
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید