• 1400/09/23 - 08:54
  • 296
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

بررسی رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان جهرم در سال 1399

بررسی رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان جهرم در سال 1399

مقدمه: یکی از مهمترین علل تاثیرگذار در خانواده داشتن رضایت زناشویی میباشد. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی رضایت زناشویی در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان جهرم در زمان پاندمی کووید 19 می باشد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی می باشد که  در سال 99 بر روی  زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان جهرم صورت گرفت، .ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از SPSS نسخه 21 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی انجام شد.
نتایج: اکثریت افراد (49 درصد) دارای رضایت زناشویی زیاد و 19.1 درصد خیلی زیاد بودند. بین مدت زمان زندگی مشترک و رضایت زناشویی رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت (r=-0.156, p=0.030).  همچنین بین تعداد فرزند و میزان رضایت زناشویی نیز رابطه معکوس و معنی داری مشاهده گردید (r=-0.232, p=0.002).  بین میزان رضایت زناشویی بر حسب سطح تحصیلات تفاوت معنی داری مشاهده نگردید (F(4,187)=1.102, p=0.357). بین افراد با سطوح مختلف درآمد تفاوت معنی داری در میزان رضایت زناشویی مشاهده گردید (F(4,175)=2.560, p=0.040). بین افراد با سطوح مختلف وضعیت اقتصادی از نظر میزان رضایت زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد (F(2,185)=8.031, p<0.001).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رضایت زناشویی زنان زیاد می باشد. همچنین، هر چه تحصیلات افراد بالاتر و امکانات کسب درآمد و وضعیت اقتصادی افزایش یابد میزان رضایت زناشویی افزایش می یابد.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 48761

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید