• 1400/12/28 - 10:21
  • 2663
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

بررسی سبک های یادگیری دروس بالینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 98-99

بررسی سبک های یادگیری دروس بالینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 98-99

مقدمه: سبک های یادگیری یکی از عوامل موثر در یادگیری است، که می تواند تغییرات نحوه دریافت و تعامل فرد با محیط بخصوص بالین را نشان دهد. از آنجائیکه وظیفه یاددهی و بهبود وضعیت موجود برای یادگیری دانشجویان در بالین ، یکی از وظایف مراکزآموزشی درمانی می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین سبک های یادگیری دانشجویان علوم پزشکی قم در آموزش بالینی اجرا گردید.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی، می باشد، که در سال99 -1398با مشارکت308 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم(رشته پزشکی، پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی )که در هر یک از گروههای کارآموزی و کارورزی به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، انجام شد .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سبک ها ی یادگیری کلب بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی دانشجویان 3/4 ±7/23 سال، 9/54 درصد زن ، 1/45 درصد مرد و 64 درصد در مقطع کارشناسی و 36 درصد در مقطع دکترا بودند. 1/48 درصد دانشجویان سبک یادگیری جذب کننده، 7/24 درصد دانشجویان سبک واگرا، 5/17 درصد سبک همگرا و 7/9 درصد سبک یادگیری انطباق یابنده داشتند. بین سبک یادگیری با رشته تحصیلی اختلاف معنی دار وجود داشت.(P= 0.03) سبک یادگیری با جنس، مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل و سال تحصیلی ( سال اول   بالینی و سال آخربالینی) تفاوت معنی دار ندارد.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه سبک یادگیری اکثر دانشجویان جذب کننده و واگرا بود، لذا فراهم ساختن محیط های یادگیری متناسب با این سبک ها، برای یادگیری بهتر و کسب یا تقویت توانمندی های لازم در محیط های آموزشی و شغلی آینده حائز اهمیت است. مقدمه: سبک های یادگیری یکی از عوامل موثر در یادگیری است، که می تواند تغییرات نحوه دریافت و تعامل فرد با محیط بخصوص بالین را نشان دهد. از آنجائیکه وظیفه یاددهی و بهبود وضعیت موجود برای یادگیری دانشجویان در بالین ، یکی از وظایف مراکزآموزشی درمانی می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین سبک های یادگیری دانشجویان علوم پزشکی قم در آموزش بالینی اجرا گردید.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی، می باشد، که در سال99 -1398با مشارکت308 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم(رشته پزشکی، پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی )که در هر یک از گروههای کارآموزی و کارورزی به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، انجام شد .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سبک ها ی یادگیری کلب بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی دانشجویان 3/4 ±7/23 سال، 9/54 درصد زن ، 1/45 درصد مرد و 64 درصد در مقطع کارشناسی و 36 درصد در مقطع دکترا بودند. 1/48 درصد دانشجویان سبک یادگیری جذب کننده، 7/24 درصد دانشجویان سبک واگرا، 5/17 درصد سبک همگرا و 7/9 درصد سبک یادگیری انطباق یابنده داشتند. بین سبک یادگیری با رشته تحصیلی اختلاف معنی دار وجود داشت.(P= 0.03) سبک یادگیری با جنس، مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل و سال تحصیلی ( سال اول   بالینی و سال آخربالینی) تفاوت معنی دار ندارد.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه سبک یادگیری اکثر دانشجویان جذب کننده و واگرا بود، لذا فراهم ساختن محیط های یادگیری متناسب با این سبک ها، برای یادگیری بهتر و کسب یا تقویت توانمندی های لازم در محیط های آموزشی و شغلی آینده حائز اهمیت است.

  • گروه خبری : مقالات
  • کد خبر : 50365
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید