• 1400/12/28 - 10:19
  • 2859
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه شهر قم: مطالعه توصیفی

سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه شهر قم: مطالعه توصیفی

زمینه و هدف: مشکلات سلامت روانی که می توانند چالش هایی برای افراد خلق کنند، در میان کارکنان مراقبتی از جمله پرستاران شایع هستند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه صورت گرفت.
روش ها: این پژوهش توصیفی- مقطعی در سال 1398  انجام شد. حجم نمونه  300 نفر از پرستاران  شاغل در بخش های ICU و CCU از سه بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم بودند که به شیوه سرشماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، فرم اطلاعات فردی و پرسشنامه روا و پایا شده سلامت عمومی بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافته ها: در این مطالعه، 3/53 % پرستاران در معرض مشکلات مرتبط با سلامت عمومی بودند. نمره کلی سلامت عمومی پرستاران، 84/8±43/25 بود. در میان خرده مقیاس های سلامت عمومی، بیشترین نمره(بدترین وضعیت) به عملکرد اجتماعی(94/1±27/13) و کمترین نمره (بهترین وضعیت) به افسردگی(24/1±1/2) مربوط می شد.
ﻧﺘﻴﺠﻪ­ﮔﻴﺮی: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، به منظور کاستن از بروز مشکلات سلامت عمومی برای پرستاران، اجرای مداخلات روانشناختی در بخش های مراقبت ویژه باید مد نظر مدیران پرستاری قرار گیرد.

  • گروه خبری : مقالات
  • کد خبر : 50363

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید