• 1400/09/23 - 08:50
  • 273
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

مقایسه اثربخشی آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیک‎ ‎توام با رایحه درمانی اسطوخودوس بر ترس از زایمان و ‌شدت درد زایمان زنان نخست زای با دلبستگی ناایمن به همسر

مقایسه اثربخشی آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیک‎ ‎توام با رایحه درمانی اسطوخودوس بر ترس از زایمان و ‌شدت درد زایمان زنان نخست زای با دلبستگی ناایمن به همسر

زمینه و هدف: زایمان یک واقعه دردناک است و مدیریت درد زایمان از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیک توام با رایحه درمانی اسطوخودوس بر ترس از زایمان و شدت درد زنان نخست زای با دلبستگی ناایمن به همسر بود.
مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1399 بر روی 60 زن باردار شهر بیرجند در سه ماهه سوم بارداری انجام شد. مادران باردار دلبسته ناایمن به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی بین سه گروه مداخله­ی1 (آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی سه ماهه آخر بارداری در 10 جلسه و رایحه­درمانی با اسطوخودوس هنگام زایمان)، گروه مداخله­ی2 (رایحه­درمانی با اسطوخودوس) و گروه کنترل (رایحه­درمانی با آب) تقسیم شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه­های دلبستگی به همسر، ترس از زایمان و شدت درد مکگیل جمع­آوری و  در نرم افزار SPSS-25 با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد.
یافته ­ها: فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی توام با رایحه درمانی نسبت به گروه های دیگر اثر معناداری بر کاهش ترس از زایمان و شدت درد نشان داد (01/0 .(P<
نتیجه­ گیری: فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی توام با رایحه درمانی به عنوان یک مداخله موثر در جهت کاهش ترس از زایمان و شدت درد  می‌تواند در مراکز بهداشتی و درمانی در زنان باردار با دلبستگی ناایمن به همسر به کار برده شود.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 48759

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید