• 1400/12/28 - 10:24
  • 2817
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

همبستگی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سالمندان بستری ناشی از حوادث تروماتیک دربیمارستانهای شهر قم

همبستگی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سالمندان بستری ناشی از حوادث تروماتیک دربیمارستانهای شهر قم

همبستگی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سالمندان بستری ناشی از حوادث تروماتیک دربیمارستانهای شهر قم

زمینه و هدف:
کیفیت زندگی سالمندان توسط عوامل متعددی مورد تهدید قرار می گیرد.از سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از گزاره های موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی نام برده می شود. هدف این مطالعه تعیین همبستگی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سالمندان بستری ناشی از حوادث تروماتیک دربیمارستانهای شهر قم می باشد.
روش بررسی :
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی می باشد.جمعیت مورد مطالعه در آن سالمندان 65 سال وبالاتر می باشند که در فواصل زمانی مهر1398 الی مهر 1399 به علت حوادث تروماتیک در بیمارستانهای منتخب شهر قم بستری بوده اند.نمونه های این مطالعه که 330 نفر سالمند بودند براساس روش غیراحتمالی متوالی انتخاب شده اند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی(اونیکس و بولن) ،کیفیت زندگی(لیپاد)وچک لیست مشخصات دموگرافیک می باشند.داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی،ضریب همبستگی اسپیرمن،آزمون های یومن ویتنی ،کروسکال والیس ورگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است.عملیات آماری با استفاده از نسخه 26 نرم افزار SPSS  ودر سطح معنی داری 05/0P< صورت گرفته است.
یافته ها:
میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه (4.6)70.9 سال بود.49 درصد مذکر و 51درصد مونث بودند. میانگین نمره سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی آنها به ترتیب (13.5)67.6 و (17.4)51.6 بدست آمد.همبستگی مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مشاهده شد(719 /0 r= ،05/0P<).سرمایه اجتماعی با وضعیت تاهل (000/0 =P)،موقعیت محل زندگی(001/0=P)، پوشش بیمه(000/0=P) و سطح تحصیلات(000/0=P) رابطه معناداری دارد.
نتیجه گیری:
نتایج مطالعه حاضر نشان دادکه مولفه سرمایه اجتماعی بر ابعاد کیفیت زندگی سالمندان تاثیرگذار و عاملی رشد دهنده بوده است.لذا در مسیر سالمندی موفق ونیز در جهت پیش بینی مقدمات و نیازهای آن،تقویت و ارتقاء این گزاره ارزشمند امری حیاتی خواهد بود.

  • گروه خبری : مقالات
  • کد خبر : 50367

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید