• 1400/09/23 - 08:37
  • 3328
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اصول و شیوه های بهره برداری از تاسیسات آبرسانی: تصفیه آب

اصول و شیوه های بهره برداری از تاسیسات آبرسانی: تصفیه آب

کتاب پیش رو، که توسط انجمن امریکایی کارهای آبی(AWWA) آمـاده شـده اسـت و توسط همکاران گرامی آقایان دکتر حسن ایزانلو، دکتر حمیدرضا تشییعی، دکتر مهدی اسدی قالهری، مهندس بهنام وکیلی و مهندس امین قصمی به خوبی و گویا به زبان فارسـی برگردانده شده است، دربردارنده ی اصول بهره برداری و نگهداری آب می باشد و دارای مثـالهـای کـاربردی فـراوان است که می توانـد بـرای دانشـجویان و مهندسـان رشـته هـای آب و فاضـلاب، بهداشـت محـیط، محیطزیست و مکانیکی مفید باشد که در کادر بهره برداری از تصفیه خانه­ هـای آب هسـتند و یـا میخواهند در آینده در این کـادر باشـند. مـن ترجمـهی ایـن کتـاب را کـاری بسـیار ارزشـمند می دانم و توفیق روزافزون این مترجمین و همه ی علاقه مندان خدمت به میهن عزیزمان ایران را برای رسیدن به فردایی بهتر از خداوند منان خواستارم. این کتاب  شامل سیزده فصل به شرح ذیل می­باشد:

فصل اول: فرآیند­های تصفیه آب

فصل دوم: تصفیه آب در مبدا

فصل سوم: تصفیه مقدماتی

فصل چهارم: انعقاد و لخته سازی

فصل پنجم: حوضچه های ته نشینی و زلال سازی

فصل ششم: فیلتراسیون

فصل هفتم: گندزدایی

فصل هشتم: فلورایدزنی

فصل نهم: کنترل خوردگی و رسوب گذاری

فصل دهم: کنترل منگنز و آهن

فصل یازدهم: سخت گیری با آهک

فصل دوازدهم: تبادل یونی

فصل سیزدهم: جذب سطحی

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 48755
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید