• 1400/07/18 - 14:03
  • 4031
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

کتاب جامع ارتقای سلامت (دوره سه جلدی)

ارتقای سلامت را فرایند توانمندسازی مردم برای کنترل بر سلامت خود و بهبود آن تعریف کرده است. این حرفه در راستای توسعه بهداشت عمومی به عنوان زیرساخت اساسی توسعه سلامت جامعه به وجود آمده است.

ازمان جهانی بهداشت، ارتقای سلامت را فرایند توانمندسازی مردم برای کنترل بر سلامت خود و بهبود آن تعریف کرده است. این حرفه در راستای توسعه بهداشت عمومی به عنوان زیرساخت اساسی توسعه سلامت جامعه به وجود آمده است. ارتقای سلامت اقداماتی را در جهت تغییر شرایط اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و اقتصادی برای کاهش تاثیر آنها بر جمعیت و سلامت فردی در بر می‌‌گیرد. در جلد اول به مفاهیم سلامت، رفتار بهداشتی و ارتقای سلامت، تاریخچه سلامت و بیماری، بیانیه های ارتقای سلامت، عوامل فردی، خودمراقبتی و سبک زندگی، ویژگی های گروهی و ارتقای سلامت و همچنین کاربرد رسانه ها در ارتقای سلامت پرداخته شده است. این کتاب شامل شش فصل و در جلد دوم؛ عوامل فردی، سازمانی، سیاسی در حوزه ارتقای سلامت، الگوها و نظریه‌های مرتبط با سلامت، محیط‌های ارتقاء دهنده سلامت، ارتباطات، نیازها و اولویت ها در ارتقای سلامت مورد بررسی قرار گرفته است.  در جلد سوم کتاب از فصل هفتم الی یازدهم و درجلد سوم در هفت فصل به شرح ذیل  به نگارش درآمده است

فصل  اول : مفاهیم سلامت، رفتارهای بهداشتی و ارتقای سلامت                               قیمت جلد اول:           950000 ریال          

فصل دوم:تاریخچه سلامت و بیماری                                                                         قیمت جلددوم:           950000 ریال  

فصل سوم:  بیانیه‌‌های ارتقای سلامت                                                                        قیمت جلد سوم :     850000 ریال 

فصل چهارم :  عوامل فردی، خودمراقبتی و سبک زندگی در ارتقای سلامت

فصل پنجم:  ویژگی‌‌های گروهی و ارتقای سلامت

فصل ششم:  کاربرد رسانه‌‌ها در ارتقای سلامت

فصل هفتم:  عوامل محیطی، سازمانی، سیاسی و ارتقای سلامت

فصل هشتم:  الگوها و نظریه‌‌های مرتبط با سلامت

فصل نهم:  محیطهای ارتقادهنده سلامت

فصل دهم:  ارتباطات و ارتقای سلامت

فصل یازدهم:  نیازها و اولویت‌ها در ارتقای سلامت

فصل دوازدهم:   طراحی و برنامه ریزی در برنامه های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

فصل سیزدهم:   مداخلات در ارتقای سلامت

فصل چهاردهم:  پایش و ارزشیابی برنامه‌‌های ارتقای سلامت

فصل پانزدهم:  مشارکت اجتماعی و ارتقای سلامت

فصل شانزدهم: توانمندسازی و ارتقای سلامت

فصل هفدهم:   ظرفیت‌‌سازی و ارتقای سلامت

فصل هجدهم: حمایت همه جانبه در ارتقای سلامت

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 47637

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید